Photo Album

The Vice President attends closing of the Police Research and Innovation 2023 conference

21 March 2023

Related Articles

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އައު ހޯދުންތައް ހޯދުމާއި ދިރާސާކުރުމަކީ އެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ އެއްކަންތައް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
21 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު