ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޮލިމްޕަސް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

4 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President reopens the newly upgraded Olympus building
04 February 2023, Press Release
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވުނު އޮލިމްޕަސް އަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވައިފި
4 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު