ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ 74 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

31 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

India has been one of the Maldives' most trusted and valued partners, says the President
31 January 2023, Press Release
އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އަދި އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއް ރަޙުމަތްތެރިޔާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
31 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު