ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The "National Skills and Career Expo 2022" opens under the administration’s efforts at empowering youth
18 November 2022, Press Release
އުފެއްދުންތެރި ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ނެޝަނަލް ސްކިލްސް އެންޑް ކެރިއަރ އެކްސްޕޯ މިއަދު ފަށައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު