ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޭޝަނަލް ބިލިއަރޑްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

18 ނޮވެންބަރު 2022