ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން 17-11-2022

17 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ވެގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ ހަމަހަމަ 4 އަހަރު: ސްޕޯކްސްޕަރސަން
17 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The spokesperson reiterates administration's commitment to equitable and impartial development
17 November 2022, Press Release