ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިފޮޕްކާ ކޮންވެންޝަން 2022ގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

16 ނޮވެންބަރު 2022