ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިފޮޕްކާގެ 45ވަނަ ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

16 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President stresses importance of green construction to combat climate change
16 November 2022, Press Release
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހިގޮތްތައް ހޯދުން މުހިއްމުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
16 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު