ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި އެއް ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022