ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ރައީސާ ދްރައުޕަތީ މުރްމުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

2 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih pays courtesy call on the President of India
02 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު