ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައި.ބީ.ސީ ބޮޑީބޯޑިންގ ވަރލްޑް ޓުއަރގެ ‘ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022’ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

29 ޖުލައި 2022