ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީއިން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

17 ޖުލައި 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް އަމާންކަމުގެ އައްސޭރިއަކަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ޖުލައި 2022, ޚަބަރު
President applauds Maldives tourism pioneers' hard work and determination in revolutionising the industry
17 July 2022, Press Release