ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ވިނަރެސް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު ނިންމައި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

20 ޖޫން 2022