ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫ.އޭ.އީ.ގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ހަނދާނުގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރެއްވުން

14 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President signs the book of condolences open in memory of the late President of UAE
14 May 2022, Press Release