ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ‘މަޖީދީ ރަން’ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

13 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President and First Lady participate in launch of the "Majeedi Run"
13 May 2022, Press Release
‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ’މަޖީދީ ރަން‘ އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
13 މޭ 2022, ޚަބަރު