ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފިޠުރު ޢީދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކ. މާފުށްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

2 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރަައްވައިފި
2 މޭ 2022, ޚަބަރު
The President and First Lady celebrate Eid al-Fitr on K. Maafushi Island
02 May 2022, Press Release