ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑްވާންސްޑް ނަރސިންގ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ރިސަރޗްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަން ބައްލަވާލެއްވުން

24 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President pays courtesy call on the Prime Minister of Bangladesh
24 November 2021, Press Release