ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއަން ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއަރމަން ޞަލާޙުއްދީން ކަސެމް ޚާންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President meets Cabinet Members and Advisor to the Prime Minister of Bangladesh, accepts scholarship offers for Maldivian students from Bangladeshi institutions
23 November 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އެޑްވައިޒަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު