ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މުލަ މޯލްޑިވްސް ބްރޭންޑް އިފްތިތާޙުކުރުމާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

19 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady attends "Mula Maldives" brand's inauguration and closing ceremony
19 November 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، މުލަ މޯލްޑިވްސް ބްރޭންޑް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
19 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު