ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުން

15 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The New High Commissioner of Nigeria presents credentials to the President
15 November 2021, Press Release
ނައިޖީރިއާގެ އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
15 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު