ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "4 ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ފޯރ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ 2021" މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

9 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President attends the inaugural session of the Four Nations Football Tournament for the ‘Mahinda Rajapaksa Trophy 2021’ in Sri Lanka
09 November 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،"4 ނޭޝަންސް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ފޯރ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ 2021" މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
9 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު