ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ޔުނިޓަރގެ އިސް ވެރިޔާއާއި، ޖީއެފްޕީއޭގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady meets with UNITAR and GFPA
25 September 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޔުނިޓާރ އަދި ޖީ.އެފް.ޕީ.އޭ. ގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު