ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، އެމް.ޕީ.އެލްގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވުން

17 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެންމެ އުނދަގޫ ވަގުތުވެސް ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ކުންފުނިތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Developmental efforts were undertaken even during the most trying times - Vice President
17 September 2021, Press Release