ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ށ. ފޯކައިދޫ ދަނޑުވެރިންނާއި، މަސައްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިފްކޯއަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއެކު މި ދެ ސިނާޢަތަށްވެސް އެދެވޭ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
The government’s strategies would reinvigorate fisheries and agriculture sectors, says President
08 September 2021, Press Release