ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ށ. އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން

7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ށ. ފުނަދޫގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައި އެތަނުގެ ކުދިންނާ އެ މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
First Lady visits Shaviyani Funadhoo Island FCSC
07 September 2021, Press Release