ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބު، "އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް އުނގަންނައި ދިނުން" އަތްމަތީ ފޮތް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

29 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް އުނގަންނައި ދިނުން" އަތްމަތީ ފޮތް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
29 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President launches handbook for guiding and educating children with autism
29 August 2021, Press Release