ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ ކަމުގައި ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ އިން ވިދާޅުވި
18 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets Veymandoo Council and WDC, WDC expresses appreciation for government efforts to facilitate opportunities for women
18 August 2021, Press Release