ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރުވާންޑާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުން

8 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރުވާންޑާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އައު ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
High Commissioner of Rwanda to the Maldives presents credentials to the President
08 August 2021, Press Release