ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް 12/04/2021

12 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި އިޙްސާސްތައް ދެނެގަނެ އެކަންތައްތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމުގައި މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
The government will direct its efforts towards the will and needs of the people, says the President
12 April 2021, Press Release