ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް 2020 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ވެބިނަރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަގުތާއި ހިޔާލާއި އިޚުލާސްތެރިކަމަށް އިންވެސްޓުކުރުން މުހިންމު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
10 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
'We need to invest our time, energy and convictions for meaningful reform and progress towards mental wellness'- First Lady Fazna Ahmed
10 October 2020, Press Release