ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއިގުޅޭ ވުޒާރާއާއިއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
7 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President holds Discussions on Protecting the Rights of Persons with Disabilities
07 October 2020, Press Release