ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯރަމް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

31 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަޙައްދުގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ހަބަކަށް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
31 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
Administration envisions developing Maldives as a regional Islamic Finance hub - President
31 October 2019, Press Release