ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބ. ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބ. އަތޮޅު ކިހާދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with Kihaadhoo Council
09 October 2019, Press Release