ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެމްބެސެޑަރ އެޓްލާޖްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރެއްވުން

3 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމްބެސެޑަރ އެޓް ލާޖްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
President appoints Ambassador-at-large
03 October 2019, Press Release