ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެމްޓީސީސީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
29 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
Vice President meets Senior Officials from MTCC
29 September 2019, Press Release