ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުން

21 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހަތް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ފުރާވަޑައިގެންފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President Ibrahim Mohamed Solih to be first Maldives’ leader to address UNGA in seven years
21 September 2019, Press Release