ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

This Administration's Inclusive Education Policy aims to Nurture Talents from Early on - President
11 September 2019, Press Release
ކުރަން މިއުޅޭ ކަމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ބޭނުން، ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާނެ އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުން، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި އުފައްދައިދިނުން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު