ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢީދު ނަމާދުގައި ބައިވެެރިވެވަޑައިގަަތުމާއި ޢީދު ސަލާމްކުރެއްވުން

11 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޢީދު ނަމާދަށްފަހު ގިނަ ރައްޔިތުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢީދު ސަލާންކުރައްވައިފި
11 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President attends Eid prayer and exchanges Eid Greetings with the public
11 August 2019, Press Release