ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުން

5 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady return to the Maldives after the Conclusion of State Visit to Seychelles
05 August 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެވަޑައިގެންފި
5 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު