ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އިހަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

21 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އުލިގަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހއ. އިހަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
21 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
Vice President visits Ihavandhoo Island
21 June 2019, Press Release