ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President Solih meets the Members of Fehendhoo Island Council
24 April 2019, Press Release