ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 އަދި 30/18 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

9 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President attends the opening ceremony of Club Maldives Cup 2019 and 18/30 Women’s Futsal Fiesta
09 April 2019, Press Release
ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2019 އަދި ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
9 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު