ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އެމަނިކުފާމިގެ އަނބިކަނބަލުން، އަންހެން ސިފައިންގެ ޚިދުމަތަށް 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބައްލަވައިލެއްވުން

29 މާރިޗު 2019