ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގާފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ގާފަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President visits K. Gaafaru Island
27 February 2019, Press Release