ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި

23 އޮގަސްޓް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2012, ޚަބަރު
Sri Lankan President and First Lady officially welcome President Waheed and First Lady to Sri Lanka
23 August 2012, Press Release