ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެ ވަޒީރަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުން

21 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އުފައްދަވައި، މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާ މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
21 މޭ 2012, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
21 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed establishes Ministry of Environment and Energy
21 May 2012, Press Release
President Waheed changes Ministry of Housing and Environment to Ministry of Housing and Infrastructure
21 May 2012, Press Release