ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އައްޑުއަތޮޅު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިދިޔަ ތިންއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރިމަތިވީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
Democracy faced dangerous challenges past three years: President Waheed
26 February 2012, Press Release