ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުން.

7 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
7 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Mohamed Nasheed Resigns
07 February 2012, Press Release