ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީ މާމެންދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

1 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، މާމެންދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
2 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Visits Maamendhoo
02 February 2012, Press Release