ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޔުނިސެފްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

4 މޭ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Meets UNICEF Resident Representative to the Maldives
04 May 2011, Press Release